Business angličtina

Business English I. - vhodný pre mierne pokročilých študentov (po absolvovaní prvých 4-stupňov všeobecnej angličtiny FALLOWS EFC). Doporučuje sa manažérom, obchodníkom, zástupcom zahraničných firiem, pracovníkom exportných oddelení.

Business Objectives UNITS 1-7

Topics/Témy MEETING PEOPLE / ZOZNÁMENIE SA S ĽUĎMI

TELEPHONING / TELEFONOVANIE

COMPANIES / SPOLOČNOSTI

EXCHANGING INFORMATION / VÝMENA INFORMÁCIÍ

REPORTING / PODÁVANIE SPRÁV

SOCIALIZING / CHODENIE DO SPOLOČNOSTI

MEETINGS / SCHôDZKY A STRETNUTIA 

1. Meeting People

Getting Information / Získanie informácií

Describing jobs / Popis povolaní

Commuters / Dochádzajúci

Personality Profile / Profil osobnosti

Prepositions/predložky

Wh- questions forms / otázky s opytovacími zámenami

Present Simple Tense / Prítomný čas jednoduchý

2. Telephoning

Starting calls / Začatie hovoru

Transferring information / Prenos informácií

Deciding what to do / Rozhodovanie, čo robiť

Requests / Požiadavky

Can/Could/may I…..? / Môžem/mohol by som/smiem….?

Instant decisions: I'll …../náhle rozhodnutia

Spelling/hláskovanie

Telephone numbers / telefónne čísla

3. Companies

Company profiles / Profily spoločnosti

Facilities / Vybavenie

Organisations / Organizácie

Current activities / Súčasné činnosti

Company Strengths / Silné stránky spoločnosti

Can/Could/may I…..? / Môžem/mohol by som/smiem….?

Instant decisions: I'll …../ náhle rozhodnutia

Spelling / hláskovanie

Telephone numbers / telefónne čísla

4. Exchanging information

Descriptions / Popisy

Explaining what you needs / Vysvetlenie potrieb

Size and dimension / Veľkosť a rozmer

Sorting words / Roztriedenie slov

Adjectives / Prídavné mená

Was/were…/ minulý čas slovesa byť

Dimensions / miery

5. Reporting

Company history / História spoločnosti

Reporting on a trip / Podanie správy o služobnej cesty

Complaints / Sťažnosti

Past Simple tense / Minulý čas jednoduchý

Prepositions with time / predložky s časom

Question forms / tvorba otázok

6. Socialising

Business Lunches / Obchodné obedy

Offers / Ponuky

Interests and routines / Záujmy a rutiny

Chatting / Kecanie

Polite replies / zdvorilostné odpovede

Some and any / kvantifikátori

Countable and uncountable nouns / počítateľné a nepočítateľné podstatné mená

7. Meetings

Recommending action / Doporučené opatrenia

Asking for opinions / Požiadanie o názor

Making suggestions / Navrhovanie

Justifying decisions / Uspokojiť rozhodnutia

Problem solving / Riešenie problémov

Expressing opinions / vyjadrenie názorov

Going to (future) / vyjadrenie blízkej budúcnosti

Suggestions / Navrhovanie (Why don't we…..?/Shall we…?/We could…

Čo dokážete po absolvovaní Business English I. ?

 • zorganizovať si svoje štúdium angličtiny
 • viesť telefonický rozhovor na profesionálnej úrovni
 • napísať obchodný dopis svojim partnerom
 • prezentovať svoju firmu
 • viesť predajný tím
 • podať správy o svojich projektoch
 • bežne konverzovať počas obeda s obchodnými partnermi
 • urobiť si poznámky o rozhodnutiach z obchodných stretnutí
 • usporiadať stretnutie zamerané na diskusiu o znížení rozpočtu spoločnosti

Business English II. - pre mierne pokročilých študentov alebo absolventov Business English I (nie je však podmienkou)

Business Objectives UNITS 8-15

Topics / Témy

MAKING ARRANGEMENTS / Dohodnutie schôdzok a stretnutí

DESCRIBING TRENDS / popis trendov

PROGRESS UPDATES / aktualizovanie vývoja

PLANNING / plánovanie

COMPARING INFORMATION / porovnávanie informácií

BUSINESS TRAVEL / obchodné cesty

COMPANY VISITS / návštevy spoločností

TACKLING PROBLEMS / vychytávanie problémov

8. Making Arrangements

Making appointments / Dohodnúť si schôdzku

Invitations / Pozvania

Fixing a time / Dohodnutie času

Present Simple / Prítomný čas jednoduchý

Present Continuous(future) / Prítomný čas priebehový (vyjadrenie budúcnosti)

Would

9. Describing Trends

Rises and falls / Nárasty a poklesy

Describing changes / Popis zmien

Describing graphs / Popis grafov

Giving reasons / Uvedenie príčin

Adjective and adverbs / prídavné mená a príslovky

Prepositions-finance / Predložky - financie

Verbs of change / Slovesá na vyjadrenie zmeny

10. Progress Updates

Giving news / Podanie správ

Staff changes / Personálne zmeny

Targets / Ciele

Checking progress / Kontrola vývoja

Present Perfect Simple Tense / Predprítomný čas jednoduchý

Question forms / Tvorba otázok

11. Planning

Making predictions / Vytváranie predpovedí

Giving advice / Dávanie rád

Offering help / Ponúknutie pomoci

Conference planning / Plánovanie konferencie

Much and many (countables and uncountables) / veľa (počítateľné a nepočítateľné podstatné mená)

Future facts and predictions / predpovede a fakty do budúcnosti

12. Comparing information

Comparing sales figures / Porovnanie predaja

Comparing countries / Porovnanie krajín

Comparing companies / Porovnanie spoločností

Comparatives and superlatives / 2. a 3.stupeň prídavných mien

Comparisons / porovnania

13. Business Travel

Air travel / Cestovanie lietadlom

Rules and regulations / Predpisy a nariadenia

Future possibilities / Možnosti do budúcna

Company policy / Politika spoločnosti

Social customs / Spoločenské zvyky

Modals expressing obligation / modálne slovesá vyjdrujúce povinnosť

First conditionals / podmienkové vety 1.stupňa

14. Company Visits

Achievements / Dosiahnutia

Experience / Skúsenosti

Systems and processes / Systémy a procesy

Present Perfect Simple and Continuous / Predprítomný čas jednoduchý a priebehový

15. Tackling Problems

Consequences / Následky

Problems / Problémy

Solutions / Riešenia

Negotiating / Vyjednávanie

Second conditional / Podmienkové vety 2.stupňa

Čo dokážete po absolvovaní Business English II. ?

 • zostaviť fax
 • dohodnúť si alebo zmeniť dohodnutú schôdzku
 • prezentovať grafy
 • orientovať sa vo vývoji akcií(na burze)
 • naplánovať obchodnú akciu (podujatie)
 • diskutovať na tému stres a my
 • lepšie zorganizovať obchodný obed
 • uviesť zmeny do pracovných systémov
 • previesť návštevu po svojej firme
 • prerokovať riešenia jednotlivých problémov
 • zhodnotiť svoj pokrok v angličtine

Business English III. - pre mierne pokročilých absolventov prvých 6. stupňov všeobecnej angličtiny FALLOWS EFC, alebo absolventov Business English I. a II.

Business Opportunities UNITS 1 - 7

Topics / Témy

JOBS AND RESPONSIBILITIES / povolania a zodpovednosti

TELEPHONING TO MAKE ARRANGEMENTS / telefonické dohodnutie stretnutí a schôdzok

ORGANIZATIONS / organizácie

PLANNING AHEAD / plánovanie vopred

GROWTH AND DEVELOPMENT / rast a rozvoj

PROBLEM SOLVING / riešenie problému

TELEPHONING TO EXCHANGE INFORMATION / telefonická výmena informácií

Unit 1.

Getting acquainted / zoznámenie sa

Executive titles / Tituly riadiacich pracovníkov

Management styles / Štýly riadenia

Time management / hospodárenie s časom

Employment / Zamestnanosť

Unit 2.

Polite questions / zdvorilostné otázky

Starting and finishing calls / začatie a ukončenie hovorov

Making appointments / Dohodnutie schôdzok

Changing arrangements / zmena dohodnutých stretnutí

Unit 3.

Collecting information / zbieranie informácií

Future predictions / predpoveď budúcnosti

Recording vocabulary / zaznamenávanie slovnej zásoby

Unit 4.

International meetings / medzinárodné stretnutia

Asking for opinions / opýtanie sa na názory

Managing the environment / Riadenie životného prostredia

Unit 5.

A career / kariéra

Finding things in common / nájsť, čo máte spoločné

Past experiences / minulé skúsenosti

Travellers' stories / Príbehy cestujúcich

Unit 6.

Making suggestions / Robenie návrhov

Considering possibilities / Zváženie možností

A shrinkage problem / Problém so stratami

Negotiating solutions / prejednávanie riešení

Payment / Platba

Unit 7.

Checking and correcting / kontrola a oprava

Documents / dokumenty

Explanations / Vysvetlenia

Enquiries / Otázky

Question forms / tvorba otázok

Present Simple / Prítomný jednoduchý čas

Present continuous / prítomný čas priebehový (budúcnosť)

Past Simple / Minulý čas jednoduchý

Past continuous / Minulý čas priebehový(budúcnosť)

Past Perfect / predminulý čas

Present Perfect / predprítomný čas (for, since)

Future will / Budúci čas

Expressing intentions / Vyjadrenie zámerov

First and second conditionals / podmienkové vety 1. a 2. stupňa

Čo dokážete po absolvovaní Business English III. ?

 • dohodnúť program stretnutia
 • vytvoriť rozvrh
 • popísať štruktúru organizácie
 • narábať s korešpondenciou
 • písať obchodné listy a faxy
 • prerokovať nápady
 • prerokovať dohodu
 • vystaviť objednávku
 • profesionálne telefonovať

Business English IV. - pre mierne pokročilých alebo absolventov Business English I., II., III. Business Opportunities UNITS 8-14

Topics / Témy

VISITORS / návštevníci

REPORTING ON PROGRESS / podávanie informácií o vývoji

DESCRIBING TRENDS / popísanie trendov

PRODUCT AND SERVICES / produkty a služby

COMPARING OPTIONS / porovnanie možností

MEETINGS / stretnutia

PRESENTATIONS / prezentácie
Unit 8.

Showing interest / prejavenie záujmu

Socialising / spoločenský styk

Cultural differences / rozdiely v kultúrach

Polite phrases / zdvorilostné frázy

Unit 9.

Developments / Vývoje

A social action programme / program sociálnych krokov

Reporting back / spätné podanie správ

Financial results / Finančné výsledky

Achievements / Dosiahnutia

Unit 10.

Discussing probability / prediskutovanie reálnych možností

Market movements / pohyby na trhu

Describing changes / Popis zmien

Causes and results / príčiny a výsledky

Unit 11.

Terms of business / podmienky obchodu

Meeting requirements / splnenie požiadavok

Technical description / technický popis

Total Quality management / Riadenie kvality

Guessing unknown words / hádanie neznámych slov

Unit 12.

Comparing products / porovnávanie produktov

Interpreting statistics / interpretácia štatistiky

Moral standards / morálne zásady

Business ethics / Obchodná etika

Contingency plans / eventuálne plány

Unit 13.

Checking understanding / overenie pochopenia

Expressing opinions / vyjadrenie názorov

Hypothesising / predpokladanie

Unit 14.

Signposting talks / prednášky pomocou ukazovateľov

Making recommendations / Doporučovať

Mini presentations / mini prezentácie

Present perfect Simple / Predprítomný čas jednoduchý (skúsenosť, určitý a neurčitý časový úsek, ukončené a neukončené činnosti)

Past Simple tense / Jednoduchý Minulý čas (skúsenosť)

Present Perfect Continuous / predprítomný čas priebehový (ukončené a neukončené činnosti)

Present Continuous / Prítomný priebehový čas (dočasné trendy)

Modal verbs (ability and obligation) / Modálne slovesá (schopnosť a povinnosť)

Instructions / Pokyny

Passives / Trpný rod

Comparatives and Superlatives / Prídavné mená 2. a 3. stupňa

Second and third conditionals / podmienkové vety 2. a 3.stupňa

Much, many, a few and a little / kvantifikátori

Čo dokážete po absolvovaní Business English IV. ?

 • pohybovať sa v reštaurácii
 • vypracovať analýzy
 • odpovedať na otázky týkajúce sa produktov/služieb vašej spoločnosti
 • diskutovať o motivačných problémoch
 • motivovať celú skupinu svojich pracovníkov
 • vytvoriť prezentáciu o prerazení na trh

Business English V. - Nový kurz obchodnej angličtiny, zaoberajúci sa autentickými situáciami zo sveta obchodu. Lekcia 1. - 7.

Business English VI. - Nový kurz obchodnej angličtiny, zaoberajúci sa autentickými situáciami zo sveta obchodu. Lekcia 8. - 18.