Nemčina stupeň 1

Nemecký jazyk stupeň 1.

Úplní začiatočníci alebo záujemcovia s minimálnou znalosťou nemeckého jazyka s niekoľkoročnou prestávkou po škole.

Učebnica: THEMEN NEU 1 /1. – 5. lekcia/ Sprachen der Welt - Max Hueber, posledné vydanie 1999.

Obsah slovnej zásoby okolo 1.000 nových slov a fráz.

GRAMATIKA:

sloveso BYŤ - časovanie v prítomnom čase

tvorenie viet v prítomnom čase - oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, zápor

členy - skloňovanie

osobné a privlastňovacie zámená - skloňovanie

neurčité, opytovacie zámená

modálne slovesá - časovanie, postavenie vo vete

niektoré silné slovesá

číslovky

slovesá s odlučiteľnou predponou

predložky s 3. a 4. pádom

vyjadrenie času

Dosiahnuté znalosti:

Absolventi získajú vedomosti, ktoré im umožnia aktívne sa dorozumieť v bežných situáciách v živote /dokázať sa predstaviť, povedať o sebe základné údaje, vedieť telefonovať, rozumieť číselným údajom/, porozumieť údajom a informáciám v ponukových katalógoch, porozprávať o návykoch pri jedle ako aj vybrať si resp. objednať jedlo v reštaurácii, reklamovať pri stole, nakúpiť si základné potraviny, vedieť sa zorientovať v termínovom kalendári, dohodnúť sa o termínoch jednaní, vedieť napísať pohľadnicu, vedieť si na základe inzerátu vybrať ubytovanie, prípadne prenajať byt, orientovať sa v dovolenkových ponukách.