Nemčina stupeň 2

Nemecký jazyk stupeň 2.

Začiatočníci alebo záujemcovia s miernou znalosťou nemeckého jazyka s niekoľkoročnou pauzou po škole, resp. účastníci prvého stupňa jazykového kurzu.

Učebnica: THEMEN NEU 1 /6.-10. lekcia/ Sprachen der Welt - Max Hueber, posledné vydanie 1999

Obsah slovnej zásoby okolo 1.000 nových slov a fráz.

GRAMATIKA:

minulý čas – perfektum silné slovesá, slovesá s odlučiteľnou predponou, pomocné slovesá

préteritum pomocných slovies /jednoduchý minulý čas/

rozkazovací spôsob v zloženom minulom čase

predložky s 3. a 4. pádom /4. pád/

ukazovacie zámená – skloňovanie, opytovacie zámená

prídavné mená – stupňovanie

príslovky – stupňovanie

určité zámená

Dosiahnuté znalosti:

Absolventi budú vedieť v cudzine opísať pri ochorení svoju chorobu a dokázať porozumieť radám lekára, dokážu pri rozhovore porozprávať o svojom dennom režime, vedieť si podať inzerát na pracovnú ponuku, dokážu sa zorientovať v cudzom meste, vypítať si informáciu, ako sa kde dostať a porozumieť sprievodcovi, dokážu nakupovať, vyjadriť želanie pri nákupe, porozumieť ponukám, vlastnostiam tovaru i cenám, získajú základné údaje o nemecky hovoriacich krajinách a odlišnostiach vo výrazoch.