Nemčina stupeň 3

Nemecký jazyk stupeň 3.

Mierne pokročilí záujemcovia resp. účastníci druhého stupňa jazykového kurzu.

Učebnica: THEMEN NEU 2 /1.-5. lekcia/ Sprachen der Welt – Max Hueber, posledné vydanie 1999

Obsah slovnej zásoby okolo 1.000 nových slov a fráz.

GRAMATIKA:

stupňovanie prídavných mien a prísloviek

skloňovanie prídavných mien po člene určitom ako aj po člene neurčitom, po zámenách

skloňovanie prídavných mien bez člena

spodstatnené prídavné mená a príčastia

ukazovacie zámená určité a neurčité /“dieser, mancher, jeder“/ - skloňovanie

pretéritum / jednoduchý minulý čas / modálnych slovies a slovesa “wissen“

podraďovacie súvetia – vedľajšie vety /spojky/

radové číslovky, skloňovanie

zvratné slovesá so zvratným zámenom a jeho postavenie vo vete

ustálené predložkové väzby a bezpredložkové väzby

zámenné príslovky

podmieňovací spôsob prítomný /konjuktív préterita/

trpný rod prítomný, minulý

infinitív s “zu” a jednoduchý infinitív /bez “zu”/

vedľajšie vety s “dass” alebo s infinitívom “zu”

časové vety s “als“ a “wenn“

jednoduchý minulý čas /préteritum/

príslovky

Dosiahnuté znalosti:

Absolventi dokážu vyjadriť názor na istú osobu, opísať ju, porozumieť jednotlivým prísloviam a vedieť sa zorientovať v móde, ponuke, prípadne porozumieť psychotestom a zároveň dokázať vyjadriť svoju toleranciu pri nábore do práce čo sa týka výzoru alebo presadiť svoj názor o opaku, viesť rozhovor na tému povolanie prípadne vyjadriť čím sa chce stať, porozprávať o vyučovacom systéme u nás, o kladných a záporných stránkach absolventov vysokých škôl - na trhu práce, porozumieť ponukám prác v inzerátoch, vedieť napísať životopis a žiadosť do práce, dokázať sa zorientovať v televíznom programe a porozumieť rôznym vysielaným reláciám a diskutovať na túto tému, vedieť si vybrať auto v ponuke aj na autosalóne, pri poruche auta dokázať povedať chybu ako aj porozumieť opravárovi v opravovni, vedieť sa zorientovať vo faktúre z autoopravovne, vybrať si pracovné miesto z ponuky povolaní súvisiacich s automobilovým priemyslom, dokázať si na základe z inzerovaných údajov nájsť priateľa, dokázať porozprávať o svojom partnerskom vzťahu, o názore na deti v súvislosti s rodinným rozpočtom, o nezhodách medzi deťmi a rodičmi, o predsudkoch.