Nemčina stupeň 4

Nemecký jazyk stupeň 4.

Mierne pokročilí poslucháči alebo účastníci tretieho stupňa jazykového kurzu.

Učebnica: THEMEN NEU 2 /6.-10. lekcia/ Sprachen der Welt – Max Hueber, posledné vydanie 1999

Obsah slovnej zásoby okolo 1.000 nových slov a fráz.

GRAMATIKA:

použitie neurčitého zámena “es”

vyjadrenie času vo vete

vedľajšie vety vzťažné

vzťažné zámená

sloveso “lassen” – nechať – pužitie, slovosled

nepriama otázka

vedľajšie vety účelové

väzba “zum” plus spodstatnený infinitív

nahrádzanie spojky “damit” – “um zu”

ukazovacie zámeno “derselbe, der gleiche”

spojky “entweder...oder, weder...noch” a ostatné

zdvojené spojky

časové vety so spojkami “während” – zatiaľ čo, “bis” – až, kým nie

ďalšie predložky s 2. a 3. pádom – “ausser, weg en”

vyjadrenie času pomocou predložiek a bez nich

ustálené predložkové väzby slovesné, s podstatnými a prídavnými menami

slabé skloňovanie podstatných mien

význam zvratného zámena “sich” ako recipročného

zvratné slovesá so zvratným zámenom v 3. páde

časová veta so spojkou “bevor”

poradie vetných členov vo vete s dvomi predmetmi

Dosiahnuté znalosti:

Absolventi dokážu porozumieť krajinnému reliéfu, porozprávať o klíme, zorientovať sa v predpovedi počasia, viesť dialóg na túto tému, prehĺbenie znalostí o Nemecku, dokázať odpovedať na otázky v kvízoch, vedieť sa zorientovať v údajoch týkajúcich sa životného prostredia, viesť rozhovor na tému ekológia a ochrana životného prostredia a jej problémy, vybrať si dovolenku a pripraviť sa na ňu, dokázať porozprávať o politickom systéme u nás ako aj v Nemecku, o správe, o dianí v politike, viesť plynulú konverzáciu na tému generačné problémy, sociálne problémy, domovy a penzióny pre dôchodcov, opatrovateľská služba, porozumieť autobiografii, úryvkom z kníh.