Nemčina stupeň 5

Nemecký jazyk stupeň 5.

Pokročilí poslucháči s dobrými znalosťami alebo účastníci 4. stupňa jazykového kurzu.

Učebnica: THEMEN NEU 3 /1.-5. lekcia/ Sprachen der Welt - Max Hueber, posledné vydanie 2000

Obsah slovnej zásoby okolo 1.000 nových slov a fráz.

GRAMATIKA:

zložené podstatné mená

porovnávacie príslovky miesta

konjunktív II (silné tvary)

pasív so spôsobovým slovesom

predložkové prívlastky

pohybové slovesá

budúci čas

slovné spojenie "nicht zu brauchen"

vetné členy v "predpolí"

pasív perfekta

spojky "bevor" a "nachdem"

priebehový tvar slovesa v prítomnom čase

perfektum modálnych slovies

dvojdielne spojky

vzťažné zámená

slovo "einander"

slovné spojenie "ist zu"+ neurčitok slovesa

konjunktív II minulého času

Dosiahnuté znalosti:

Absolventi budú vedieť detailne a presne opísať veci, vedieť sa orientovať a postupovať pri hľadaní bytu, ďalej pri jeho vypovedaní, a tiež vo zvyklostiach bývania, získajú znalosti v oblasti cestovania a dovolenkových plánov, v oblasti voľného času v budúcnosti, hovoriť sa bude o Európe bez hraníc, ďalej získajú vedomosti o pracovnom svete, remesle, povolaniach budúcnosti, o vzdelávaní a o škole, o vyučovaní a zasadacom poriadku, o stretnutiach spolužiakov po rokoch, ďalšou dôležitou témou bude obchod, reklama, supermarket, chudoba a bohatstvo a na záver príde na rad aj rozprávka Hlúpy Jano.