Všeobecná angličtina

Anglický jazyk

Stupeň 1.

Úplní začiatočníci alebo záujemci s minimálnou znalosťou anglického jazyka s niekoľkoročnou pauzou po škole.

Učebnica: HEADWAY-ELEMENTARY 1.-7. LEKCIA Oxford University Press - posledné vydanie 1998

Obsah slovnej zásoby okolo 1000 nových slov a fráz

Gramatika: sloveso byť, prívlastkové a privlastňovacie zámená, privlastňovací pád, prítomný čas jednoduchý-oznamovacia veta, otázka, zápor, členy, modálne sloveso can / can´t, minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies.

Stupeň 2.

Začiatočníci alebo záujemci s miernou znalosťou anglického jazyka s niekoľkoročnou pauzou po škole a účastníci prvého stupňa školy FALLOWS EFC.

Učebnica: HEADWAY-ELEMENTARY 8.-15. LEKCIA, Oxford University Press - posledné vydanie 1998

Obsah slovnej zásoby okolo 1000 nových slov a fráz

Gramatika: minulý čas - zápor, číslovky, stupňovanie prídavných mien, prítomný čas priebehový, privlastňovacie zámená, väzba - going to, účelové vety.

Stupeň 3.

Mierne pokročilí poslucháči alebo účastníci druhého stupňa školy FALLOWS EFC

Učebnica: HEADWAY PRE-INTERMEDIATE 1.-7. LEKCIA, Oxford University Press - posledné vydanie 1998

Obsah slovnej zásoby okolo 1000 nových slov a fráz

Gramatika: tvorba otázky v prítomnom čase, prítomný čas priebehový, sloveso to have/have got, minulý čas jednoduchý, minulý čas priebehový, budúci čas - going to, will, stupňovanie prídavných mien, predprítomný čas.

Stupeň 4.

Mierne pokročilí poslucháči alebo účastníci tretieho stupňa školy FALLOWS EFC

Učebnica: HEADWAY PRE-INTERMEDIATE 8.-15. LEKCIA, Oxford University Press - posledné vydanie 1998

Obsah slovnej zásoby okolo 1000 nových slov a fráz

Gramatika: podmienkové vety I. a II. stupňa, trpný rod prítomný a minulý, účelové vety, predprítomný čas jednoduchý a priebehový, predminulý čas, nepriama reč.

Stupeň 5.

Stredne pokročilí poslucháči alebo účastníci štvrtého stupňa školy FALLOWS EFC

Učebnica: NEW HEADWAY INTERMEDIATE 1.-6. LEKCIA, Oxford University Press - posledné vydanie 1998

Obsah slovnej zásoby okolo 1000 nových slov a fráz

Gramatika: ďalšie použitie gramatických javov z predchádzajúcich stupňov a ich aktívne používanie.

Stupeň 6.

Stredne pokročilí poslucháči alebo účastníci piateho stupňa školy FALLOWS EFC

Učebnica: NEW HEADWAY INTERMEDIATE 7.-12. LEKCIA, Oxford University Press - posledné vydanie 1998

Obsah slovnej zásoby okolo 1000 nových slov a fráz

Gramatika: ďalšie použitie gramatických javov z predchádzajúcich stupňov a ich aktívne používanie.

Stupeň 7.

Pokročilí poslucháči alebo účastníci šiesteho stupňa školy FALLOWS EFC

Učebnica: NEW HEADWAY-UPPER INTERMEDIATE 1.-6. LEKCIA, Oxford University Press - prvé vydanie 1998

Obsah slovnej zásoby okolo 1000 nových slov a fráz

Celkové zdokonalenie gramatických a konverzačných javov.

Stupeň 8.

Pokročilí poslucháči alebo účastníci siedmeho stupňa školy FALLOWS EFC

Učebnica: NEW HEADWAY-UPPER INTERMEDIATE 7.-12. LEKCIA, Oxford University Press - prvé vydanie 1998

Obsah slovnej zásoby okolo 1000 nových slov a fráz

Celkové zdokonalenie gramatických a konverzačných javov.